Vad är EMC?

EMC (Electro Magnetic Compatibility, eller Elektromagnetisk förenlighet) kan definieras som följer: En utrustning inom ett system skall kunna arbeta i harmoni med andra utrustningar, inom samma system. En utrustning får alltså inte påverka en annan utrustning inom systemet, på så sätt att felyttringar uppkommer.

Definitionen beskriver inte hur stort systemet är. Det är upp till var och en att definiera om systemet är ett fartyg, bil, industrianläggning eller t.ex. en processmaskin. Så länge man håller reda på systemets yttre gränser är det oväsentligt hur stort systemet är.

EMC skall uppfattas som en funktion i likhet med andra funktioner i ett system. Uppnår man inte EMC tappar men funktionalitet i systemet och vi får felyttringar, självläkande eller permanenta.

Det övergripande elektromagnetiska hotet finns över oss överallt och alltid. Det är omöjligt att vid varje enskilt tillfälle säga vilket hot som är det dominerande. Därför måste vi vara beredda på att alltid vara skyddade och leva upp till de krav som ställts på sy
stemet i den ursprungliga specifikationen. Specifikationen kan ju givetvis ha olika kravställning, CE-märkningskrav eller olika militära krav. De olika kraven är graderade i olika nivåer som kräver olika insatser för att uppnå.

Alla kan dock hanteras utifrån en gemensam EMC filosofi. Idag är det allmänt vedertaget att använda ”Behärskad elektromagnetisk topologi” som metod för att uppnå EMC. Enkelt uttryckt går denna filosofi ut på att ha kontroll över den geometriska volym vi kallar för ”vårt system”. Vi skall ha kontroll över alla elektriskt ledande genomföringar, in eller ut ur denna volym. Detta kan utföras genom att använda olika EMC befrämjande åtgärder såsom EMC-filter, EMC-packningar jordningsåtgärder och skärmade boxar.

EMC enligt BrinkenParaplyet i bilden får symbolisera den övergripande ”funktionen” som alltid SKALL fungera. De olika ringarna under paraplyet kan jämföras med de olympiska ringarna därför att de interagerar med varandra. Skyddar man sig för skador orsakade av ESD, har man samtidigt ett visst skydd för ”vanliga störningar”. Skyddar man sig för hotet av ett blixtnedslag, har man samtidigt ett visst skydd av hotet från EMP o.s.v.

Det är kostnadseffektivt att etablera EMC redan i konstruktionsstadiet. Att försöka ”rätta till” i en färdig produkt blir ofta både dyrt och besvärligt. Efterhandslösningar blir ofta klumpiga kompromisser som kanske inte kan försvaras vare sig för kund eller ägare.